HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2020/2021-es nevelési évre az

 

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE

 

Kemence Községben az alábbi időszakban történik:

 

2020. április 06 hétfőtől - 2020. április 14 keddig

 

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2020. augusztus 31-ig betöltik

a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

 

Ebben az évben a rendkívüli helyzetre való tekintettel az óvodai beiratkozást

online fogjuk lebonyolítani.

 

A felvételhez szükséges szándéknyilatkozatot Kemence Község Önkormányzatának honlapjáról tudják letölteni!

 

A szándéknyilatkozatot kérjük, hogy kitöltve legkésőbb 2020. április 14-ig az alábbi e-mail címre küldjék el.

A beiratkozással kapcsolatban további információt Granát Anna Franciska óvodavezető nyújt az alábbi elérhetőségeken:

Email: kisbenceovoda@gmail.com; Tel:: 06-20/472-35-29

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló

2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját

követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye,

ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik

2020. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők)

is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Kemence községben

integrált óvodai nevelés - sajátos nevelési igényű gyermekek számára - az alapító okirat szerint az önkormányzati fenntartású óvodában folyik a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján .

 

 

A beiratkozáshoz szükséges okiratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor!

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),

  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),

  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát).

 

 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

 

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított

tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.

A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

 

 

Nyilatkozat_Elso_alkalommal_ovodas-1.docx

Szandeknyilatkozat_ovodai_felvetelre-2.docx​

 

Kemence Község Önkormányzata